• 2012 ഏപ്രില്‍ 15 ന് മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയുമുള്‍പ്പടെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടേയും സര്‍വ്വീസ് വിശദാംശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും SPARK ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ….

SPARK – Completion of Details in G Edn. reg-Circular(Spark,16-3-12) -CLICK HERE TO DOWNLOAD

 

Advertisements