ടീച്ചേര്‍സ് പാക്കേജിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഉപകരിക്കുന്ന മൂന്ന് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകള്‍ ഇതില്‍ പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ നേരിട്ട് കാണാന്‍ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഇടതു വശത്ത് ഏറ്റവും താഴെയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദയവായി കാണുക, സന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളുക.

1. Teachers Package-Introduction – CLICK DOWN ON THE LINK TO DOWNLOAD / WATCH

Teachers Package-Introduction

2. Teachers package-User Guide for Govt Schools – CLICK DOWN ON THE LINK TO DOWNLOAD / WATCH

Teachers package-User Guide for Govt Schools

3. Teachers package-User Guide for Aided Schools – CLICK DOWN ON THE LINK TO DOWNLOAD / WATCH

Teachers package-User Guide for Aided Schools

 

 

 

 

 

 

Advertisements