കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ആ ദിനം വന്നെത്തി … ഡിസംബറിലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുത്ത രാവുകള്‍ക്കു ശേഷം വരുന്ന പുതു വല്‍സരപ്പിറവിയില്‍ നാം സ്പാര്‍ക്കിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നു … ഇഷ്ടമായാലും … ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ….

HELP FILES TO DOWNLOAD …. CLICK DOWN ON THE LINK PLEASE ….

https://itteacherhelp.files.wordpress.com/2011/08/ag-pay-slip-details1.pdf  AG Pay Slip Details1

https://itteacherhelp.files.wordpress.com/2011/08/authorization-letter-format-to-start-the-bank-account-for-employees.pdf Authorization letter format to start the Bank account for employees

https://itteacherhelp.files.wordpress.com/2011/10/spark-help-desk-in-detail-for-generating-salary-bill.pdf SPARK – HELP DESK IN DETAIL FOR GENERATING SALARY BILL

https://itteacherhelp.files.wordpress.com/2011/10/spark-help-desk-salary-generating-steps.pdf SPARK HELP DESK – SALARY GENERATING STEPS

spark-guidelines   JUST CLICK HERE TO OPEN ….

spark-adl1

spark-adl2

form-1-office-initialisation

spark-forn-no-4sdos

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും PDF ഫയല്‍ DOWNLOAD ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക / പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെയ്കുക…

  CLICK HERE TO LOG IN


Advertisements