പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക് – ഇതില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രാദേശികമായി , സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയ്കനുസരിച്ച് വ്യതിയാനത്തിന് വിധേയമാകുന്നതില്‍ ഈ ബ്ലോഗര്‍ക്ക് യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. അറിവ് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമില്ല …. നന്ദി ….

CLICK BELOW TO DOWNLOAD …..

SSITC Hardware Training Module_final

CLICK BELOW TO DOWNLOAD …

Hardware Training Final

Advertisements