കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന്  ആ ദിനം വന്നെത്തി … ഡിസംബറിലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുത്ത രാവുകള്‍ക്കു ശേഷം വരുന്ന പുതു വല്‍സരപ്പിറവിയില്‍ നാം സ്പാര്‍ക്കിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നു … ഇഷ്ടമായാലും … ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ….

HELP FILES TO DOWNLOAD …. CLICK DOWN PLEASE ….

AG Pay Slip Details1

Authorization letter format to start the Bank account for employees

SPARK – HELP DESK IN DETAIL FOR GENERATING SALARY BILL

OR   SPARK HELP DESK – SALARY GENERATING STEPS

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും PDF ഫയല്‍ DOWNLOAD ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക  / പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെയ്കുക…..

Advertisements